NCERT Solutions for Class 10th Sanskrit

NCERT Solutions for Class 10th Sanskrit

Detailed, Step-by-Step NCERT Solutions for Class 10 Sanskrit solved by Expert Teachers as per NCERT (CBSE) Book guidelines. Download Now.

NCERT Solutions for Class 10th Sanskrit

Here is the list of chapters for Class 10 Sanskrit Core NCERT Textbook.

PART A – Class 10 Sanskrit NCERT Textbook

 • Chapter 1 अपठित -अवबोधनम

PART B – Class 10 Sanskrit NCERT Textbook

 • Chapter 1 सङ्केताधारितम् अनौपचारिकपत्रम्
 • Chapter 2 सङ्केताधारित: वार्त्तालापः
 • Chapter 3 चित्राधारितम् वर्णनम्

PART C – Class 10 Sanskrit NCERT Textbook

 • Chapter 1 सन्धि :
 • Chapter 2 अव्ययानि

PART D – Class 10 Sanskrit NCERT Textbook

 • Chapter 1 सन्धि :
 • Chapter 2 अव्ययानि
 • Chapter 3 समासा :
 • Chapter 4 प्रत्ययाः
 • Chapter 5 वाच्यम्
 • Chapter 6 कः समयः
 • Chapter 7 सङ्‌खया
 • Chapter 8 वचन -लिङ्ग-पुरुष -लकार -दॄष्ट्या संशोधनम

Section 1 – Class 10 Sanskrit NCERT Textbook

 • Chapter 1 वाड्मयं तपः
 • Chapter 2 आज्ञा गुरूणां हि अविचारणीया
 • Chapter 3 किं किम् उपादेयम्
 • Chapter 4 नास्ति त्यागसमम् सुखम्
 • Chapter 5 अभ्यासवशगं मनः

Section 2 – Class 10 Sanskrit NCERT Textbook

 • Chapter 6 साधुवृत्ति समाचरेत्
 • Chapter 7 रमणीया की सृष्टि : ऐषा
 • Chapter 8 तिरुक्कुरल्-सूक्ति -सौरभम्
 • Chapter 9 राट्रं संरषयमेव ही
 • Chapter 10 सुस्वागत भो ! अरुणाचलेऽस्मिन्
 • Chapter 11 कालोऽहम्

 

Leave a Reply